Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 3
test
Autor:

Dorota DankowskaPETE

Gramatyka z robotem Photon - utrwalamy części mowy

język polski
Czas:
45 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

I 1.1,2, I 2.1, I 5.4,
II 1.1; 
III 1.1
III 1.10
VII 1.2
VII 1.3, VII 2.1, VII 2.3, VII 3.1.2, VII 4.1, VII 5.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wymienia i rozpoznaje znane mu części mowy: czasowniki, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek;
 • dobiera właściwe pytania do poszczególnych części mowy
 • czyta ze zrozumieniem instrukcję gry
 • współpracuje w zespole
 • dookonuje samooceny

Materiały

 • tablet lub telefon (obsługa robota) x 2
 • kartoniki z podwójnymi liczbami w pudełku

Przebieg zajęć

Uczniowie siadają w kręgu na dywanie. Rozmawiają, wymieniają nazwy części mowy oraz przypisane im pytania pomocnicze. Nauczyciel podaje cel zajęć i omawia ich przebieg.

Nauczyciel dzieli  klasę na dwuosobowe zespoły (np. wykorzystując kartoniki z liczbami. Każde dziecko losuje kartonik. Zespół tworzą osoby, które wylosowały tę samą liczbę. Wylosowane liczby stanowią o numerze zespołu). Każdy zespół otrzymuje kartę punktacji. 

Nauczyciel przygotowuje przestrzeń do zabawy. Karty z nazwami części mowy leżą na podłodze w równej linii. Robot ustawione są w ustalonych miejscach w przeciwległych stronach klasy w takiej samej odległości od kart z nazwami części mowy. W zależności od tego iloma robotami dysponujemy - jednocześnie mogą występować 2 lub 4 zespoły. Każdy zespół programuje swojego robota

 

Zawodnicy w każdym zespole dzielą się rolami. Jeden losuje kartę z wyrazem, drugi będzie programował robota. Wspólnie ustalają jaką częścią mowy jest wylosowany wyraz. Następnie wyznaczają trasę, którą musi przebyć ich robot od linii startu do cel - czyli właściwej części mowy na podłodze. Mają ograniczony czas, np. 1 minutę. Na sygnał nauczyciela wszystkie roboty ruszają do odpowiedniego miejsca, np. zespół, który wylosował kartę z  wyrazem „marudził”, prowadzi swojego robota do nazwy „czasownik”. Zespół, który pierwszy doprowadzi robota Photon do celu, otrzymuje punkt. 

Zawodnicy uzasadniają, dlaczego wybrali taką, a nie inną część mowy.
Za prawidłową odpowiedź otrzymują 3 punkty, jeśli odpowiedź jest błędna, otrzymują tylko  bonus (1 pkt.) za doprowadzenie robota do kart. Punkty wpisywane są na kartę punktacji. Zabawa przewiduje przynajmniej po dwie rundy dla każdego zespołu. W kolejnych rundach partnerzy zamieniają się rolami.

Na zakończenie zajęć uczniowie siedzą w kręgu. Grupują wylosowane wcześniej wyrazy według części mowy. Podsumowują wyniki. Ustalają, co było dla nich najtrudniejsze do wykonania. Wyciągają wnioski i ustalają rekomendacje dla siebie w formie zadań do pracy.

Ciekawostki/Pytania otwierające

Ciekawostki

 • Na całym świecie po polsku mówi około 50 mln ludzi. Większość z nich mieszka w Polsce.
 • Język polski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Tematy do dyskusji

 • Jak efektywnie pracować w zespole?
 • Dlaczego warto uczyć się gramatyki języka polskiego?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję