Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
N
Autor:

Nikola

Zajęcia rytmizacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

muzyka • SPE
Czas:
60 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń: 
- interpretuje ruchem schematy rytmiczne;
Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:
- odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; odróżnia i nazywa wybrane instrumenty 
muzyczne;
Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń: 
- wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej;

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Cele główne:
 • Rozwijanie umiejętności nazywania wartości rytmicznych: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka.
 • Stymulowanie rozumienia pojęć muzycznych: adagio (wolno) oraz allegro (szybko).
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności programowania robota.
 • Cele szczegółowe:
 • potrafi sterować robotem za pomocą tabletu.
 • przejeżdża wyznaczoną trasę na macie z robotem
 • wyklaskuje rytmiczne schematy składające się z 4 nut.
 • wyklaskuje rytmy w różnych tempach (adagio i allegro)

Metody pracy

 • Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna
 • Metody praktyczne: metoda ćwiczebna
 • Metody podające: pogadanka

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • czarno biała mata
 • robot Photon
 • tablet
 • karty z zaznaczoną na mapie drogą do celu
 • plansze zawierające symbole wartości rytmicznych

Załączniki

Rytmy gr. 1
Pobierz
Rytmy gr. 2
Pobierz
Rytmy gr. 3
Pobierz
Rytmy gr. 4
Pobierz
Cała nuta
Pobierz
Ósemka
Pobierz
Pół nuta
Pobierz
Ćwierć nuta
Pobierz

Przebieg zajęć

Przebieg zajęć:

 1. Nauczyciel wraz z uczniami rozkładają czarno-białą matę z pakietu przeznaczonego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a nauczyciel przygotowuje roboty.
 2. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 zespoły. Każdy zespół otrzymuje robota, tablet do sterowania oraz przygotowane przez nauczyciela karty z zaznaczoną na mapie drogą do celu.
 3. Nauczyciel umieszcza na macie cztery plansze zawierające symbole wartości rytmicznych, oraz głośno przypomina je klasie: cała nuta, pół nuta, ćwierć nuta, ósemka.
 4. Zadaniem każdego zespołu jest przejechanie robotem wyznaczonej dla zespołu trasy, która kończy się innym symbolem wartości rytmicznej dla danej grupy. Kiedy robot dotrze do celu uczniowie szukają w sali koperty z nutą przydzieloną dla ich grupy (nuta z mety na macie). W środku znajduje się kartka z zapisem łatwego schematu rytmicznego, składającego się z 4 nut.
 5. Każda z grup przy pomocy nauczyciela wyklaskuje rytm.
 6. Kiedy uczniowie opanują już te zadanie nauczyciel wprowadza pojęcia adagio (wolno) oraz allegro (szybko).
 7. Każda z grup wyklaskuje rytm jeszcze dwa razy. Raz szybko i raz wolno.
 8. Zakończenie zajęć.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję