Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 8
test
Autor:

Tomasz Suleja

Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

geografia
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton Code
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Szkoła podstawowa 
Punkty z podstawy programowej nauczania geografii: XVI.3 

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, cyklon tropikalny
 • omawia mechanizm powstawania tornad i przedstawia skutki występowania tornad
 • omawia przyczyny powstawania cyklonów tropikalnych, ich budowę, wymienia główne rejony występowania cyklonów i przedstawia skutki występowania cyklonów
 • współpracuje w grupie

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • pogadanka

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • tablety (1 dla każdej grupy)
 • tablica interaktywna
 • mata przedstawiająca schematyczny rysunek cyklonu tropikalnego
 • koperty z informacjami o budowie cyklonu (załącznik nr 1)
 • prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela

Załączniki

Zalacznik_1_Zawartosc_kopert.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

Część wstępna:

 • Nauczyciel wyświetla uczniom przygotowaną przez siebie prezentację z tematem i celami lekcji. Wyjaśnia, czym będą się dzisiaj na lekcji zajmować i dzieli klasę na grupy. Objaśnia zasady pracy.

Część główna:

 • Nauczyciel na podstawie prezentacji (lub podręcznika) wyjaśnia, czym jest tornado, jak powstaje i jakie są jego skutki. Uczniowie w grupach wyszukują informacje w podręczniku, gdzie w Ameryce Północnej występuje najwięcej tornad. Odpowiadają na pytania nauczyciela. 
 • Nauczyciel na podstawie prezentacji (lub podręcznika) wyjaśnia, czym jest cyklon tropikalny.
 • Uczniowie programują robota, tak aby przemieszczał się po planszy z rysunkiem cyklonu tropikalnego od koperty numer 1 do koperty numer 4. W tym celu wykorzystują liniał, by mierzyć odległości między poszczególnymi kopertami.
 • Robot przemieszczając się po planszy, odkrywa warunki, w jakich powstaje cyklon tropikalny oraz jego budowę, które zawarte są w poszczególnych kopertach.  
 • Uczniowie wraz z robotem przemieszczają się w głąb cyklonu tropikalnego i mają okazję dowiedzieć się, jakie warunki pogodowe panują w poszczególnych częściach cyklonu tropikalnego. W każdej kopercie znajduje się informacja (załącznik 1), którą uczeń programujący robota powinien odczytać na głos. Uczniowie prowadzą dyskusję z nauczycielem na temat odkrytych informacji, omawiając w ten sposób budowę cyklonu tropikalnego.  
 • Na podstawie podręcznika/prezentacji nauczyciel wyjaśnia, jak nazywane są cyklony tropikalne w różnych częściach świata oraz omawia skutki ich występowania. 

Część podsumowująca:

 • Na podsumowanie lekcji uczniowie w swoich grupach na tabletach rozwiązują test, dostępny w linku https://learningapps.org/watch?v=psd0jcdn521 .
 • Grupa, która zdobędzie I miejsce może zostać nagrodzona oceną, plusem lub pochwałą słowną (według zasad wprowadzonych przez nauczyciela).

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

Czy słyszeliście nazwy cyklonów tropikalnych, które występowały na świecie?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję